Co zrobić gdy bank wypowie umowę kredytu we frankach?

Spłata kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy – jak to zrobić?
11 października 2018
Zawezwanie do próby ugodowej w sprawach kredytów frankowych – czy ma sens?
10 lutego 2019
Show all

Co zrobić gdy bank wypowie umowę kredytu we frankach?

Każda umowa kredytowa, również ta zaciągnięta we frankach szwajcarskich, która nie jest systematycznie spłacana, może zostać przez bank wypowiedziana. Uprawnienie banku do wypowiedzenia umowy kredytu wynika wprost z przepisów ustawy, które stanowią, że w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu.

Termin wypowiedzenia, o ile strony nie określą w umowie dłuższego terminu, wynosi 30 dni. Procedura wypowiedzenia kredytu wygląda natomiast następująco: Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.

W wezwaniu bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Na wniosek kredytobiorcy bank powinien umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, natomiast w przypadku odrzucenia wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, przekazuje kredytobiorcy szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

Jak wynika z powyższego, wypowiedzenie umowy kredytu nie następuje z dnia na dzień i kredytobiorca jest o planowanych działaniach banku w tym przedmiocie odpowiednio wcześniej informowany, jeśli jednak żadnych kroków nie podejmie, to bank wypowie zawartą umowę.

Wypowiedzenie przez bank zawartej umowy powoduje, że kredyt staje się natychmiast wymagalny, a więc kredytobiorca natychmiast musi oddać do banku kwotę, którą otrzymał, a jeśli tego nie zrobi, to musi liczyć się z tym, że bank wystąpi do sądu z pozwem o zapłatę by odzyskać swoje należności. Wypowiedzenie umowy kredytu może więc mieć dla kredytobiorcy wręcz tragiczne skutki, nie jest to jednak sytuacja zupełnie bez wyjścia.

Jeśli bowiem kredytobiorca jest zdeterminowany by nadal spłacać kredyt i nie jest zainteresowany rozwiązaniem zawartej z bankiem umowy, wówczas zawsze może spróbować porozumieć się z bankiem co do złożonego wypowiedzenia, by umowa nadal była jednak kontynuowana. Wypowiedzenie złożone przez bank nie jest czynnością, która nie może zostać przez bank odwołana, zatem nawet po otrzymaniu zawiadomienia o rozwiązaniu zawartej umowy kredytowej można próbować podjąć z bankiem rozmowy co do jej kontynuowania i nowego harmonogramu jej spłaty.

Jeśli jednak osiągnięcie porozumienia z bankiem nie jest możliwe lub kredytobiorca nie jest zainteresowany takim rozwiązaniem, a dodatkowo nie zwróci do banku kwoty, którą w ramach kredytu otrzymał, musi liczyć się z tym, że bank skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

Dla wielu osób takie rozwiązanie jest najgorszym z możliwych i sama myśl o procesie sądowym wywołuje panikę i duży stres, paradoksalnie jednakże dla frankowiczów taki obrót sytuacji może przynieść rozwiązanie wszystkich problemów związanych z umową kredytową we frankach szwajcarskich.

Otóż, w momencie gdy bank wystąpi z powództwem, kredytobiorcy stają się w tak zainicjowanym procesie pozwanymi, a więc określone prawa w tym procesie również im przysługują. Kredytobiorcy mogą zatem w odpowiedzi na pozew wnieść o oddalenie powództwa powołując się np. na nieważność zawartej umowy.

Stosunkowo niedawno, bo w październiku 2018 r., Sąd Okręgowy w Warszawie orzekał w takiej właśnie sprawie, która zainicjowana została przez bank na skutek wypowiedzenia umowy kredytu, i uwzględnił żądanie pozwanych dotyczące ustalenia nieważności zawartej umowy kredytowej.

Inne wpisy:

Umowa o kredyt CHF z Getin Bank z klauzulami niedozwolonymi. Bank musi oddać aż 240.000zł

Getin Bank na deskach – kredyt CHF jednak kredytem w złotówkach

W sprawie tej Sąd uznał, iż zawarta umowa zawierała niedozwolone postanowienia dotyczące indeksacji i stwierdził, że nie są one wiążące już od chwili zawarcia umowy. Powyższe doprowadziło do konkluzji, że postanowienia te nie stanowią elementu treści stosunku prawnego i w rezultacie przyjąć należało, że zawarta umowa nie przewidywała mechanizmu indeksacji.

W związku z powyższym Sąd wskazał, że nie jest możliwe dalsze funkcjonowanie umowy, która nie może zostać wykonana zarówno po wyeliminowaniu niedozwolonych postanowień, jak również wówczas, gdy postanowienia te nie zostaną wyeliminowane, zatem w ocenie Sądu taki stosunek prawny musiał zostać uznany za nieważny. Umowa kredytowa została zatem uznana za nieważną, z racji sprzeczności z ustawą polegającą na naruszeniu swobody umów.

Biorąc zatem pod uwagę powołane orzeczenie oraz doświadczenie życiowe potwierdzające, że praktycznie każda umowa o kredyt we frankach zawiera niedozwolone postanowienia umowne, kredytobiorcy mogą skutecznie walczyć z bankiem nawet, gdy umowa została im wypowiedziana lub sami w takim przypadku proces o unieważnienie umowy mogą zainicjować.

Posiadasz kredyt we frankach – skontaktuj się z nami!

POMOŻEMY NAWET JAK BANK WYPOWIEDZIAŁ UMOWĘ!

Kancelaria oferuje bezpłatną analizę umowy kredytu

prosimy o przesłanie umowy kredytu wraz z aneksami na adres

biuro@kancelariakredytywefrankach.pl

Przedstawimy ofertę procesu z bankiem, dokonamy stosownych obliczeń, wskażemy postanowienia niedozwolone w umowach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × trzy =