Unieważnienie i wypowiedzenie umowy kredytu we frankach

Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego oznacza, że kredyt hipoteczny nigdy nie został zawarty, a strony umowy kredytu hipotecznego powinny zwrócić sobie dotychczas udzielone świadczenia. Oznacza to, że wypadku wygrania przez kredytobiorcę sprawy sądowej, będzie on uprawniony żądać od banku natychmiastowego zwrotu całości dotychczas spłaconych rat, odsetek i opłat na rzecz banku, z kolei bank uprawniony będzie żądania do zwrotu wysokości faktycznie pożyczonego kapitału kredytobiorcy.

O ile żądanie unieważnienia kredytu hipotecznego można odnosić zarówno do kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego jak i kredytów denominowanych, o tyle żądanie odfrankowienia ma szansę znaleźć zastosowanie jedynie do kredytów indeksowanych. Jak mają się różnice między tymi dwoma rodzajami kredytów do możliwości uzyskania unieważnienia przez Kancelarię Prawną kredytu we frankach i obrony przed wypowiedzeniem kredytu przez bank?

KREDYT INDEKSOWANY

to kredyt, w którym bank zobowiązywał się oddać do dyspozycji kredytobiorcy sumę pieniężną wyrażoną w złotych polskich. Kwota zadłużenia nie była natomiast określana w frankach szwajcarskich, ponieważ zadłużenie wyrażone w złotówkach przeliczane było na franki szwajcarskie dopiero w dacie wypłaty kredytu. Wraz z wypłatą kwoty kredytu (jeżeli wypłata następowała jednorazowo to w dniu wypłaty, a jeżeli transzami to wraz z wypłatą każdej kolejnej transzy kredytu) bank przeliczał kwotę długu wyrażoną w złotówkach po kursie kupna franka szwajcarskiego z dnia wypłaty danej transzy kredytu. Kwota ta od tego momentu stanowiła dług konsumenta z tytułu umowy kredytu hipotecznego.

KREDYT DENOMINOWANY

to kredyt, dla którego kwota zadłużenia była wyrażona we franku szwajcarskim, co powodowało, że wysokość zadłużenia w walucie obcej była wpisana do umowy kredytu hipotecznego i przez to była znana kredytobiorcy. Nieznana natomiast była wysokość zadłużenia w złotych polskich. Kwota zadłużenia wyrażona we frankach szwajcarskich następnie była przeliczana i spłacana w złotych polskich, wobec czego wysokość spłacanych rat uzależniona była tak samo jak w wypadku kredytu indeksowanego do wahań kursów walut.