Zawezwanie do próby ugodowej jest instytucją, która ma na celu polubowne rozwiązanie zaistniałego konfliktu, bez konieczności wytaczania w tym zakresie powództwa i prowadzenia długiego postępowania sądowego.

Najczęściej z zawezwania korzysta się w przypadku roszczeń finansowych, z rozwiązania takiego mogą zatem skorzystać również osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich, zwykle jednak w takich sytuacjach pojawia się pytanie, czy takie zawezwanie ma sens?

Kredytobiorcy w takim przypadku muszą bowiem wezwać do próby ugodowej bank, który udzielił im kredytu, a jak wiadomo, banki niechętnie chcą oddawać środki, które zostały przez nie pobrane, nawet jeśli uczyniły to bezzasadnie i na podstawie niedozwolonych postanowień umownych, wiele osób może więc stwierdzić, że to strata czasu i dodatkowy kłopot, czy aby jednak na pewno?

Rozważając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wiedzieć należy, że nie jest to tylko szansa na szybsze załatwienie sprawy, lecz także należy zdawać sobie sprawę z tego, że podjęcie kroków zmierzających do dochodzenia roszczenia przerywa bieg terminu przedawnienia. Zatem składając zawezwanie do próby ugodowej skutecznie można przerwać upływ terminu przedawnienia, co jest bardzo istotne w kontekście tego, że roszczenia w sprawach kredytów we frankach już zaczynają się przedawniać.

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego stanowią, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Wskazane terminy przedawnień obowiązują jednak od niedawna, bo od 9 lipca 2018 r., i co istotne, w stosunku do poprzednio obowiązujących regulacji, skróceniu uległ przede wszystkim termin podstawowy, który obecnie wynosi 6 lat, a poprzednio wynosił lat 10.

Dla kredytobiorców zmiana ta wcale więc nie jest korzystna, gdyż obecnie mają mniej czasu by dochodzić roszczeń wobec instytucji finansowych i nie narazić się na zarzut przedawnienia, na szczęście nowe przepisy nie znajdują zastosowania w przypadku roszczeń powstałych przed nowelizacją przepisów. Przepisy przejściowe nowej ustawy stanowią bowiem, że do przysługujących konsumentowi roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, stosuje się przepisy w dotychczasowym brzmieniu. Oznacza to, że termin przedawnienia roszczeń przysługujących konsumentowi nie uległ skróceniu.

Frankowicze odzyskują duże sumy – przeczytaj!

Umowa o kredyt CHF z Getin Bank z klauzulami niedozwolonymi. Bank musi oddać aż 240.000zł

Umowa o kredyt CHF zawierająca klauzule indeksacyjne jest ważna ale Getin Bank i tak zwraca 140.000zł

Pozew przeciwko bankowi w sprawie kredytu we frankach – od czego zacząć?

O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. Przepisy nie określają co dokładnie wniosek powinien zawierać, nie wymaga się więc, żeby szczegółowego opisywać we wniosku przedmiot sprawy, pamiętać jednakże należy, że zawezwanie do próby ugodowej powinno odpowiadać ogólnym warunkom pisma procesowego, w zawezwaniu oznaczyć zatem należy sąd, strony, wartość przedmiotu sporu oraz rodzaj pisma.

W zawezwaniu do próby ugodowej należy również oznaczyć zwięźle sprawę oraz precyzyjnie określić roszczenie, czyli wskazać jaka jest wysokość dochodzonego roszczenia oraz na jakiej podstawie domagamy się jego spełnienia. Zawezwanie na końcu powinno zostać podpisane przez osobę, która z zawezwaniem występuje oraz powinno zawierać wymienienie wszystkich załączników.

Co istotne, w zawezwaniu do próby ugodowej nie musisz powoływać praktycznie żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń, a do zawarcia ugody i tak może dojść. Na skutek wniesienia zawezwania przerwaniu ulega bieg przedawnienia roszczenia objętego zawezwaniem. W judykaturze przyjmuje się, że skutek w postaci przerwy biegu przedawnienia następuje niezależnie od tego, czy ugoda została zawarta, a więc także wtedy, gdy postępowanie zakończyło się stwierdzeniem sądu, że do ugody nie doszło, niemniej wielokrotne zawezwanie do próby ugodowej może stanowić nadużycie prawa podmiotowego.

Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego. Z posiedzenia sporządza się protokół, a jeżeli doszło do ugody jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Ugoda sądowa zawarta w takim postępowaniu po nadaniu jej klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, na podstawie którego można wszcząć egzekucję komorniczą.

Tyle w teorii. W praktyce zawezwanie do próby ugodowej może być jedynie wykorzystane do przerwania biegu przedawnienia. Jednak gdy chcemy rozpocząć konkretną walkę o nasze pieniądze należy od razu pozwać bank.

Posiadasz kredyt we frankach – skontaktuj się z nami!

Kancelaria oferuje bezpłatną analizę umowy kredytu

prosimy o przesłanie umowy kredytu wraz z aneksami na adres

biuro@kancelariakredytywefrankach.pl

Przedstawimy ofertę procesu z bankiem, dokonamy stosownych obliczeń, wskażemy postanowienia niedozwolone w umowach.